Seniorka v Seattlu ;)

03.04.2014 21:26

https://bydleni.idnes.cz/problemy-s-developerem-07x-/stavba.aspx?c=A140402_093021_stavba_web